Nowoczesne przeobrażenia społeczno – kulturowe wymagają od nowożytnej teologii odpowiedzi na wiele pytań, dookreślających istotę Boga i Jego postawę wobec konkretnych zagadnień egzystencjonalnych człowieka. Współczesna teologia musi zatem wychodzić naprzeciw wielu problemom, wytyczając konkretny szlak naukowo – badawczy, który przełoży się na dostarczanie realnych rozwiązań wobec trudnych spraw ewangelikalizmu polskiego, którym to środowisko stawia czoła na co dzień.

Podstawowe założenia naukowe

Stan samoświadomości polskiego ewangelikalizmu pozwala na uczciwe postawienie pytań o jego dylematy, a także niedostatki. Wobec wyzwań, które niesie dzisiejsza kultura, zwłaszcza w kontekście wymagań epoki informacyjnej i globalizacji, konieczne jest poszukiwanie przez to środowisko własnych rozwiązań dla podstawowych kwestii społeczno-etycznych jak np. zmiana paradygmatu małżeństwa i rodziny, patologie seksualne, nowe technologie prokreacji, czy dyskryminacja płciowa. Zagadnienia te bowiem dotyczą środowiska ewangelikalizmu w takim samym stopniu, jak pozostałe segmenty społeczeństwa. Wskazana problematyka, obok zagadnień wizji jedności chrześcijan, ma zostać poddana wnikliwej analizie w trakcie organizowanego sympozjum, przy czym prelegenci są zaproszeni do zaoferowania własnych propozycjireagowania na omawiane kwestie przez rodzime kręgi ewangelikalne. Ich wystąpienia będą miały szanse byćskonfrontowane przez wypowiedzi innych uczestników spotkania. Plonem sympozjum ma być wydanie książki, ukazującej efekt przeprowadzonej dyskusji.

Dyskusja czterech teologów na pytania studentów WSTS (rok 2013).