W tym dziale znajdują się przedmioty dla studentów niestacjonarnych I roku studiów licencjackich

prowadzący: Mieczysław Kwiecień

Prowadzący: dr Jan Mironczuk

prowadzący: dr Jan Mironczuk

prowadzący: dr Sławomir Witkowski

prowadzący: dr Leszek Jańczuk

opis kursu: zamieszczone trzy bloki wykładowe stanowią "historyczną" część przedmiotu Wstęp do Teologii. Traktują o trzech głównych okresach: starożytności, średniowieczu i nowożytności. 

Każdy z zamieszczonych bloków zbudowany jest z wykładu wideo, partii literatury obowiązkowej i kolokwium sprawdzającego stopień opanowania zaprezentowanego materiału.

Elementem dodatkowym są załączone materiały źródłowe do samodzielnego studiowania (teksty filozoficzne, orzeczenia synodów, apokryfy, pisma reformatorów), a także artykuły naukowe analizujące różne szczegółowe kwestie związane z poruszaną tematyką.

Student dostaje podstawowy zestaw informacji potrzebny do zrozumienia klimatu epoki, oraz poznaje główne prądy, które kierowały rozwojem myśli teologicznej.

Kolokwium końcoworoczne dla I roku (NewEnglishFile-Elementary)