Monografie

 1. Bednarz E., Edukacja religijna dziecka głębiej upośledzonego umysłowo z uwzględnieniem zielonoświątkowego profilu konfesyjnego, która została opublikowana w: „Studia i Dokumenty Zielonoświątkowe” z. 2, Instytut Wydawniczy Agape, Warszawa 2005.
 2. Bednarz E., Tomaszewski R., Wprowadzenie do nauki o Biblii, doktryny i praktyki ruchu zielonoświątkowego, Warszawskie Seminarium Teologiczne, Warszawa 2010. (50% udziału)
 3. Bednarz E., Przewodnik metodyczny dla nauczycieli katechetów, Warszawskie Seminarium Teologiczne, Warszawa 2011.
 4. Bednarz E., Edukacja chrześcijańska w Polsce na przykładzie Chrześcijańskiego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Samuel, , Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja, Warszawa 2013.

Publikacje metodyczne (pozycje zwarte)

 1. Bednarz E., Tomaszewski R., Zielone światło. Pismo Święte, Kościół i świat wartości młodego człowieka, Misja Pokoleń Kraków 2007. /Podręcznik dla ucznia do nauki religii w klasach ponadgimnazjalnych – kl. I/. (50% udziału)
 2. Bednarz E., Tomaszewski R., Zielone światło. Księgi Biblii, Duch święty i Chrzest Wiary oraz zagadnienia etyczne. Misja Pokoleń Kraków 2008. /Podręcznik dla ucznia do nauki religii w klasach ponadgimnazjalnych – kl. II/. (P) (50% udziału)
 3. Bednarz E., Tomaszewski R., Zielone światło. Apologetyka, Dzieje ludów biblijnych, Życie religijne Żydów, Zagadnienie rodziny oraz Pytania egzystencjalne, Wydawnictwo TE-EM Bielsko-Biała 2009. /Podręcznik dla ucznia do nauki religii w klasach ponadgimnazjalnych – kl. III/. (P) (50% udziału)
 4. Zielone światło. Pismo Święte, Kościół i świat wartości młodego człowieka, Scenariusze lekcji do nauczania biblijnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Podręcznik nauczyciela. Klasa 1, E. Bednarz, Wydawnictwo TE-EM Bielsko-Biała 2010. (50% udziału)
 5. Zielone światło. Księgi Biblii, Duch święty i Chrzest Wiary oraz zagadnienia etyczne. Scenariusze lekcji do nauczania biblijnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Podręcznik nauczyciela. Klasa 2, E. Bednarz, Wydawnictwo TE-EM Bielsko-Biała 2009. (50% udziału)
 6. Zielone światło. Apologetyka, Dzieje ludów biblijnych, Życie religijne Żydów, Zagadnienie rodziny oraz Pytania egzystencjalne, Podręcznik nauczyciela. Klasa 3, E. Bednarz, Wydawnictwo TE-EM Bielsko-Biała 2009. (50% udziału)
 7. Scenariusze lekcji biblijnych o tematyce niepełnosprawności dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, E. Bednarz, Wydawnictwo TE-EM Bielsko-Biała 2009. (50% udziału)
 8. Ja i Bóg w działaniu. Scenariusze lekcji do nauczania biblijnego dla uczniów gimnazjum. Kl. II. Podręcznik nauczyciela. Scenariusze lekcji oraz ćwiczenia ucznia opracowane przez studentów WST pod kierunkiem E. Bednarz, red. K. Łuczak-Lemke, E. Bednarz, Wydawnictwo TE-EM Bielsko-Biała 2011. (50% udziału)
 9. Boże Drogowskazy. Scenariusze lekcji do nauczania biblijnego dla uczniów klasy II szkoły podstawowej opracowane przez studentów WSTS pod kierunkiem E. Bednarz. Podręcznik nauczyciela i ćwiczenia ucznia, E. Bednarz W. Malkiewicz, Wydawnictwo TE-EM Bielsko-Biała 2013. (50% udziału)
 10. Biblijne przykłady życia. Scenariusze lekcji do nauczania biblijnego dla uczniów klasy III szkoły podstawowej opracowane przez studentów WSTS pod kierunkiem E. Bednarz. Podręcznik nauczyciela i ćwiczenia ucznia, E. Bednarz, Wydawnictwo TE-EM Bielsko-Biała 2014
 11. Powołani do wywierania pozytywnego wpływu. Podręcznik nauczyciela oraz ćwiczenia ucznia klasy IV technikum. Lekcje opracowane przez studentów WSTS pod kierunkiem E. Bednarz. Redakcja: E. Bednarz. Warszawa 2015. Forma elektroniczna: http://katechetyka.pl/dydaktyka/programy-nauczania-biblijnego

Artykuły naukowe

 1. Recenzja książki: Handbuch Integrative Religionspädagogik. Reflexionen und Impulse für Gesellschaft, Schule und Gemeinde, red. A. Pithan, G. Adam, R. Kollmann, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2002, „Paedagogia Christiana“ t. 15: 2005.
 2. Koncepcyjne podstawy nauczania religii uczniów upośledzonych umysłowo, „Paedagogia Christiana“ 2005 t. 15.
 3. Założenia programowe nauczania religii zielonoświątkowej w kształceniu specjalnym, „Rocznik Teologiczny“ 2004 z. 2.
 4. Pytanie o maturę z religii Kościoła Zielonoświątkowego w RP, „Katecheta” 2008 z. 5.
 5. Rozwój wrażliwości chrześcijańskiej w stosunku do niepełnosprawnych. Rys historyczny, „Baptystyczny Przegląd Teologiczny” t. IV-V 2008-2010, Warszawa 2012.
 6. Integracja z niepełnosprawnymi intelektualnie jako zadanie Kościoła – regionalizm w świeckiej i kościelnej edukacji, „Regionalizm w szkolnej edukacji” 2009 t.3, Instytut Zagłębiowski Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.
 7. Organizacja pomocy dla trzech grup uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na przykładzie niepublicznej szkoły podstawowej – wspólne z rodzicami strategie postępowania, w: Optymalizacja sytuacji szkolnej – różnorodne wymiary współpracy z rodzicami, red. A. Konieczna, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2010.
 8. Brak doświadczeń dialogu w relacji: rodzic – dziecko i jego konsekwencje, w: Pedagogika dialogu. Doświadczenie dialogu w rzeczywistości XXI wieku, E. Dąbrowska, D. Jankowska, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2010.
 9. Nauczyciel dialogu w praktyce edukacyjnej. Wykorzystanie wybranych metod nauczania uwzględniających komunikację: nauczyciel – uczeń, w: Pedagogika dialogu. Nauczyciele dialogu, D. Jankowska, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2011.
 10. Środowiska wychowawcze a znaczenie sprawności moralnych na podstawie analizy zachowań i preferowanych wartości uczniów wybranego gimnazjum, w: Sprawności moralne w wychowaniu – wyzwania i rzeczywistość, I. Jazukiewicz, E. Kwiatkowska, „Rozprawy i studia T. (CMXI) 840, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
 11. Rozwój struktur opiekuńczo-wychowawczych w trosce o niepełnosprawnych. Rys historyczny, „Katecheta” 1/2012.
 12. Edukacja religijna w Kościele Zielonoświątkowym w RP na przykładzie zborów zielonoświątkowych Zagłębia Dąbrowskiego, w: Z dziejów sosnowieckiej oświaty, M. Rudy, S. Wikowski, seria: „Regionalizm w szkolnej edukacji”, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2012.
 13. Realizacja wolności wychowania religijnego w szkołach niepublicznych na przykładzie polskich placówek Association of Christian Schools International, w: Obecność religii w publicznym systemie oświaty w aspekcie prawnym, T.J. Zieliński, Wyd. Naukowe ChAT, Warszawa 2012.
 14. Nauczyciel katecheta wobec współczesnych wyzwań dydaktycznych i wychowawczych, „Rocznik Teologiczny ChAT”, 2013, Z.1-2.
 15. Specyfika szkół chrześcijańskich w Polsce zrzeszonych w ACSI, „Studia z teorii wychowania”, T IV: 2013, nr 1 (6).
 16. Edukacja włączająca szansą dla rozwoju uczniów sprawnych i z niepełnosprawnością, „Studia z teorii wychowania” – artykuł przyjęty do druku 2015.
 17. Indywidualizacja procesu dydaktycznego w inkluzyjnym kształceniu religijnym, „Studia z teorii wychowania” – artykuł przyjęty do druku 2016.

Podstawy programowe i programy nauczania

 1. Podstawa programowa nauczania religii zielonoświątkowej w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych. Podstawa programowa została przyjęta i dopuszczona do realizacji na posiedzeniu Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego w dniu 09.2006 r.
 2. Podstawa programowa nauczania religii zielonoświątkowej dla uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu głębszym. Podstawa opublikowana w dysertacji doktorskiej.
 3. Program wychowania biblijnego dla klas przedszkolnych, szkoły podstawowej i gimnazjum. Kraków 2001. TK PR 5-2002.
 4. Program nauczania religii dla klas I-III gimnazjum – Ja i Bóg. Program TK/PR 07/2010.
 5. Program nauczania religii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Program TK/PR 6LIC/2004
 6. Program nauczania religii dla etapu wczesnoszkolnego. Program TK/PR/12/2013
 7. Program nauczania biblijnego do klasy IV technikum. Tytuł programu: Powołani do wywierania pozytywnego wpływu. Program: TK/PR 13/2015

 Konferencje naukowe:

 1. Referat wygłoszony podczas konferencji naukowej „W krainie życia”, zorganizowanej przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, pod patronatem MENiS w dniu 18.03.2005 r. Tytuł referatu – Prawo do życia, opieki i kształcenia dziecka niepełnosprawnego w Kościołach chrześcijańskich na przestrzeni wieków.
 2. Referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”, zorganizowanej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w dniu 21 września 2009 r. Tytuł referatu: Formy pomocy uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w małej klasie szkolnej w niepublicznej szkole podstawowej.
 3. Referat wygłoszony podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Pedagogiki Dialogu zorganizowanej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w dniu 6 listopada 2009 r. Tytuł referatu: Brak doświadczeń dialogu w relacji: rodzic – dziecko i jego konsekwencje.
 4. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współpraca z rodzicami w procesie udzielania pomocy pedagogicznej dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej – możliwości i ograniczenia”, zorganizowanej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w dniu 15 stycznia 2010 r. Tytuł referatu: Organizacja pomocy dla trzech grup uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na przykładzie niepublicznej szkoły podstawowej – wspólne z rodzicami strategie postępowania.
 5. Referat wygłoszony podczas sympozjum naukowego organizowanego przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie w dniu 22 kwietnia 2010 r. pt.: „Prawna regulacja sfery światopoglądowej w polskim systemie oświaty”. Tytuł referatu: Realizacja wolności wychowania religijnego w szkołach niepublicznych na przykładzie polskich placówek Association of Christian Schools International.
 6. Referat wygłoszony podczas IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: Pedagogika Dialogu, w APS w Warszawie w dniu 03 grudnia 2010 r. Tytuł referatu: Nauczyciel dialogu w praktyce edukacyjnej. Wykorzystanie wybranych metod nauczania uwzględniających komunikację: nauczyciel – uczeń.
 7. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 09 czerwca 2011 r. w Szczecinie. Tytuł referatu: Środowiska wychowawcze a znaczenie sprawności moralnych na podstawie analizy zachowań i preferowanych wartości uczniów wybranego gimnazjum.

Konferencje popularno-naukowe  i inne ważne wystąpienia publiczne:

 1. Referat wygłoszony podczas Sympozjum zorganizowanym z okazji Ekumenicznego Święta Biblii w Szczecinie w dniu 09.10.2011 r. pod tytułem: „Nie tylko chlebem żyje człowiek”. Tytuł referatu: Biblia w życiu chrześcijan. Tradycje zielonoświątkowe.
 2. Referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej przez Centrum Promocji Kultury w Warszawie /19.09.2012/: „Aktualność metod pedagogicznych Janusza Korczaka we współczesnym świecie” – temat referatu: Wpływ środowiska wychowawczego na zachowania i wartości preferowanie przez uczniów.
 3. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji zorganizowanej przez Poseł Joannę Fabisiak oraz Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja w Sejmie RP: „Wartości do szkoły! Szkoła z wartościami” w dniu 19.04.2013. Tytuł referatu: Edukacja chrześcijańska z wartościami.
 4. Wykłady oraz prowadzenie Ogólnopolskiej Konferencji dla katechetów Kościoła Zielonoświątkowego w RP w latach: 2005;2006;2007;2008;2009;2010;2011; 2012; 2013; 2014; 2015.
 5. Narada zorganizowana przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty z Przedstawicielami Kościołów i Związków Wyznaniowych odpowiedzialnych za nauczanie religii w szkołach i międzyszkolnych punktach nauczania religii pt. „Doskonalenie nauczania religii w świetle zmian programowych”. Termin Narady: 20 października 2009 r. Tytuł referatu: Sposób i warunki funkcjonowania międzyszkolnych punktów katechetycznych.
 6. Narada zorganizowana przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty z Przedstawicielami Kościołów i Związków Wyznaniowych odpowiedzialnych za nauczanie religii w szkołach i międzyszkolnych punktach nauczania religii pt. „Verba docent, exempla trahunt” Termin Narady: 21 września 2010 r. Tytuł referatu: Prezentacja Kościoła Zielonoświątkowego w RP.
 7. Katechetyczne Targi Metodyczne – Mosty Współpracy /5 marca 2011 r./ – organizatorzy: Stowarzyszenie Pedagogów Natan; Miesięcznik „Katecheta”; Wydział Wychowania Katolickiego Archidiecezji Lubelskiej; Katedra Katechetyki szczegółowej Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL – wykład: Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego w RP.
 8. Narada zorganizowana przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty z Przedstawicielami Kościołów i Związków Wyznaniowych odpowiedzialnych za nauczanie religii pt. „Rola nauczyciela religii jako członka rady pedagogicznej”. Termin Narady: 01.12.2015 – Kuria Metropolitalna Warszawska. Tytuł referatu: Nauczyciel religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym członkiem rady pedagogicznej.

Towarzystwa naukowe:

 1. Członek stowarzyszony Stowarzyszenia Biblistów Polskich – od 2010