Monografie

 1. Polityka państwa wobec Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w Polsce (1947-1989), Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2006, ss. 240.
 2. Mniejszości wyznaniowe chrześcijańskie w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim (od schyłku XVIII w. do współczesności), Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe, Ostrołęka 2007, ss.154.
 3. XXX lat Solidarności oświatowej w Ostrołęce (1980-2010), Warszawska Firma Wydawnicza, Warszawa -Ostrołęka 2010, ss. 264.
 4. Żydzi w powiecie ostrołęckim do I wojny światowej, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe, Ostrołęka 2011, ss. 140.
 5. Ruch ewangeliczny na Białostocczyźnie w XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2015, ss. 362.

Artykuły w pracach zbiorowych

 1. Ewangelicy w powiecie ostrołęckim do 1939 roku, w: Ewangelicy na północno-wschodnim Mazowszu w XIX i XX w. Studia i materiały pod red. Michała Gnatowskiego, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe, Łomża 2006, ss. 87-110.
 2. Bitwa o Ostrołękę 16 lutego 1807 roku. Przyczyny, przebieg konsekwencje, w: Dwusetna rocznica bitwy pod Ostrołęką 1807 roku i powstania Księstwa Warszawskiego, pod red. Norberta Kasparka, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe i Muzeum Kultury Kurpiowskiej, Ostrołęka 2007, ss. 46-51.
 3. Dzieje żeńskich zgromadzeń habitowych w Ostrołęce (1904-2008), w: Zakony rzymskokatolickie na Mazowszu (z uwzględnieniem Kurpiowszyzny). Materiały z sesji naukowej „Zakony męskie na Mazowszu do 1864 roku”, pod red. Barbary Kalinowskiej, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe i Muzeum Kultury Kurpiowskiej, Ostrołęka 2008, ss. 158-193.
 4. Odbudowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Ostrołęce w okresie przełomu politycznego 1989 r., w: Wydarzenia roku 1939 i 1989 na Mazowszu Północno Wschodnim. Studia nad historią regionalną pod red. Janusza Gołoty, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe, Ostrołęka 2009, ss. 115-134.
 5. Ruch ewangeliczny na Białostocczyźnie w okresie stalinizmu (1948-1956), w: Polski protestantyzm w czasach nazizmu i komunizmu. Zbiór studiów pod red. Jarosława Kłaczkowa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, ss. 512-541.
 6. Działania władz komunistycznych wobec Kościoła katolickiego w powiecie ostrołęckim w latach 1945-1956, w: Powiat Ostrołęka w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych. Materiały z sesji naukowej”Powiat Ostrołęka w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych zorganizowanej przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i Prezydenta Ostrołęki”, pod red. Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego, Instytut Pamięci Narodowej, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2009, ss. 431-473.
 7. Świadkowie Jehowy wobec władz Polski Ludowej – geneza kontestacji, w: Władze Polski Ludowej a mniejszościowe związki wyznaniowe, pod red. Tadeusza J. Zielińskiego, Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie, Wydawnictwo Credo, Warszawa-Katowice 2010, ss. 85-101.
 8. Struktura etniczno-wyznaniowa Mazowsza Północnego w XIX-XX w. – analiza na przykładzie powiatu ostrołęckiego, w: Mazowsze Pólnocne w poszukiwaniu tożsamości narodowej, społecznej i religijnej, pod red. Janusza Gołoty i Marka Truszczyńskiego, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe, Ostrołęka 2012, ss. 57-74.
 9. Søren Kierkegaard – człowiek, myśliciel, chrześcijanin, w: Wokół historii.. Historia wokół. Studia, red. Adrian Konopka i Agnieszka Brzostek, Białystok 2013, ss. 467-472.
 10. Rola kościołów w pojednaniu polsko-ukraińskim (sprawa wołyńska), w: Ukraina-Polska-Unia Europejska. Ze studiów nad przekształceniami ustrojowymi na przełomie XX i XXI wieku, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UW-M, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe, Lwowski Regionalny Instytut Narodowej Akademii Zarządzania Państwowego przy Prezydencie Ukrainy, Lwów-Olsztyn-Ostrołęka 2014, ss. 570-574.
 11. Jan Konrad Wander. Propagator Pisma Świętego w Białymstoku (ok. 1860-1863), w: Bóg dotrzymuje Słowa. Księga jubileuszowa prezbitera Konstantego Wiazowskiego, pod red. Mateusza Wicharego, Wydawnictwo Uczelniane WBST, Warszawa 2015, ss. 169-174.

Artykuły w periodykach

 1. Polityka państwa wobec Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w Polsce (1947-1989) – autoreferat, „Dzieje Najnowsze” 3/2005, Rocznik XXXVII, Warszawa 2005, ss. 165-168.
 2. Relacje ewangelicko-katolickie na Mazowszu Północnym w I połowie XIX w. Sprawa ostrołęcka, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” XIX, Ostrołęka 2005, ss. 42-51.
 3. Starsze „sekty” protestanckie na Mazowszu i pograniczu mazurskim do I wojny światowej, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” XX, Ostrołęka 2006, ss. 63-76 (współautorstwo z Elżbietą Mironczuk).
 4. Rzymskokatolicy a inne wyznania chrześcijańskie w powiecie ostrołęckim, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” XXI, Ostrołęka 2007, ss. 75-101.
 5. Społeczność żydowska w okręgu bożniczym w Ostrołęce do okresu Powstania Styczniowego, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” XXI, Ostrołęka 2007, ss. 43-73.
 6. Żydzi w okręgu bożniczym w Ostrołęce w świetle Księgi ślubów 1830-1843, „Kwartalnik Historii Żydów” 2008, nr 1(225), Warszawa 2008, ss. 65-88.
 7. Budowa Aresztu w Ostrołęce (1902-1903), „Zeszyty Naukowe Ostrołęckago Towarzystwa Naukowego” XXIII, Ostrołęka 2009, ss. 315-318 (współautorstwo z Wojciechem Skłodowskim).
 8. Prawosławie w powiecie ostrołęckim wobec odbudowy Rzeczypospolitej po I wojnie światowej, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” XXIII, Ostrołęka 2009, ss.. 65-80.
 9. Polski Narodowy Kościół Katolicki w Łomży – powstanie, oddziaływanie, zanik (1928-1944), „Studia Łomżyńskie” t. XX, pod red. Michała Gnatowskiego, Łomża 2009, ss. 33-49.
 10. Sprawa rewiru dla ludności żydowskiej w Ostrołęce (pierwsza połowa XIX w.), „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” XXIV, Ostrołęka 2010, ss. 99-111.
 11. Sprawa budowy Wielkiej Synagogi w Ostrołęce (1846-ok. 1870), „Kwartalnik Historii Żydów” 2010, nr 4(236), Warszawa 2010, ss. 463-475.
 12. Sytuacja prawna ludności żydowskiej na Mazowszu Północnym od schyłku XVIII w. do połowy XIX wieku. Przykład Ostrołęki, „Prawo i Religia” t. 2, pod red. Tadeusza J. Zielińskiego, Warszawa 2011, ss. 29-44.
 13. Charyzmaty i ich przyjęcie przez wyznania chrześcijańskie w perspektywie historycznej – przykład Białostocczyzny, „Studia Theologica Pentecostalia”. Rocznik Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej w Warszawie 2013 (T. 1), ss.187-198.
 14. Żydzi w dziejach Ostrołęki, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” XXVII, Ostrołęka 2013, ss. 94-101.
 15. „Ostrołęka bez Żydów” – kwestia żydowska w powiecie ostrołęckim po II wojnie światowej, „Komunikaty Warmińsko-Mazurskie 2014, nr 2 (284), ss. 277-294.

Recenzje

 1. J. Szturc, Stowarzyszenia społeczno-kulturalne w polskim ewangelicyzmie, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2006, ss. 226, „Zwiastun Ewangelicki” 18/2006.
 2. H.R. Tomaszewski, Wspólnoty chrześcijańskie typu ewangeliczno-baptystycznego na terenie Polski w latach 1858-1939, Wydawnictwo Uczelniane Wyższego Baptystycznego Semianrium Teologicznego w Warszawie, Warszawa 2006, ss. 324, „Prawo i Religia” t. 1, pod red. Tadeusza J. Zielińskiego, Warszawa 2007, ss. 211-215.
 3. M.K. Kozłowska, Duchowe i materialne wytwory kurpiowskiej kultury ludowej jako wyraz działalności myszynieckiej misji jezuickiej w latach 1650-1773, Wydawnictwo Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, Ostrołęka 2009, ss. 108, „Studia Łomżyńskie” t. XXI, pod red. Michała Gnatowskiego, Łomża 2010, ss. 441-443.
 4. H.R. Tomaszewski, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny 1947-1987, Kompas II, Warszawa 2009, ss. 508, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” t. 3, Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Lublin 2011, ss. 287-291.
 5. A. Prozorowski, Duchowość judaizmu. Wykłady przeprowadzone dla Carmelitanum, Wydawnictwo Agape, Poznań 2012, ss. 80, „Kwartalnik Historii Żydów” 2013, nr 1(245), Warszawa 2013, ss. 164-168.
 6. Siostra Stanisława Andronowska i jej ekumeniczne dzieło. Lubelska Szarytka we wspomnieniach nierzymskokatolików, pod red. M. Orłowskiego i M. Drozd-Orłowskiej, Signa Temporis. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego, Podkowa Leśna 2010, ss. 65, „Signa Temporis. Rocznik Teologiczno-Humanistyczny” 2013, Nr 20, ss. 93-97.
 7. L. Jańczuk, Chrześcijanie Wiary Ewangelicznej na Podlasiu w latach 1928-1953, „Studia Theologica Pentecostalia”. Rocznik Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej w Warszawie 2013 (T. 1), ss. 95-148, „Studia Theologica Pentecostalia”. Rocznik Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej w Warszawie 2014 (T. 2), ss. 225-228.

Tłumaczenia

 1. G. Kretynin, Bojewyje diejstwija u Ostrolenki w wojnu 1806-1807, Działania wojenne pod Ostrołęką w okresie wojny 1806-1807, w: Dwusetna rocznica bitwy pod Ostrołęką 1807 roku i powstania Księstwa Warszawskiego, pod red. Norberta Kasparka, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe i Muzeum Kultury Kurpiowskiej, Ostrołęka 2007, ss. 27-45.