Światło Chanuki


  • WSTS i ScH Północ Organizator
Rejestracja

Konferencja Światło Chanuki: Izrael, Mesjasz i Kościół

sobota, 16 grudnia
godz. 9:00 – 19:30

WSTS, ul. Wyborna 20, Warszawa
SCh Północ, ul. Elektronowa 10, Warszawa

Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie, Messianic Jewish Bible Institute oraz Społeczność Chrześcijańska Północ zapraszają na konferencję Światło Chanuki: Izrael, Mesjasz i Kościół, która odbędzie się w sobotę, 16 grudnia w WSTS przy ul. Wybornej 20 w Warszawie.

PROGRAM:

9:00-9:30 | Przywitanie, uwielbienie i tańce – Inna Bilyk z zespołem i zespół z miejscowości Chmielnicki
9:30-10:30 | Sesja I: Światło Izraela – Nic Lesmeister, prezydent MJBI
11:00-12:00 | Sesja II: Światło Mesjasza – Valentin Sviontek
12:15-13:15 | Sesja III: Światło kościoła – Nic Lesmeister
14:30-15:30 | Sejsa IV: Służba Mesjańska w kościele na przykładzie Gateway Church – pastor Wayne Wilks
15:45-17:00 | Sesja V: Służba mesjańska w Społeczności Chrześcijańskiej Północ i Instytut Mesjański w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej – sesja pytań i odpowiedzi

18.00-19.30 | Społeczność wieczorna: Chanuka i Wigilia: Światłość dla narodów – pastor Grzegorz Boboryk (na ostatnią sesję połączoną z wieczorem wigilijnym zapraszamy do SCh Północ na ul. Elektronową 10)

Obiad:
Podczas konferencji będzie możliwość zakupu obiadu na miejscu w cenie 15 zł.

W naszej okolicy jest również kilka punktów gastronomicznych (m.in. Chinka, McDonald’s, pizzeria) i dobrze zaopatrzony dyskont spożywczy (Biedronka). Niedaleko jest również sushi bar, kebab, czy Restauracja Gruzińska.

Opłata konferencyjna: 
30 zł – do 5.12. 2017
35 zł – od 6.12.2017
40 zł – w dniu konferencji

Wpłaty na konto: 04 1240 1082 1111 0000 0427 9110, z dopiskiem „opłata konferencyjna: Światłość Chanuki”

Pamiętaj o rejestracji!

[FOR ENGLISH SCROLL DOWN] [ДЛЯ РУССКОЙ ВЕРСИИ, ПРОКРУТИТЕ ВНИЗ]


 

MÓWCY:

Wayne Wilks Jr. jest pastorem odpowiedzialnym za Służbę Mesjańską w Kościele Gateway w Stanach Zjednoczonych. Jako młody pastor, miał przywilej rozwijać się u boku Roberta Morrisa, Pastora Przełożonego Gateway, w okresie, kiedy narodziła się wizja służby mesjańskiej. W 1996 roku został wysłany na placówkę misyjną, by pracować wśród Żydów za granicą. Podczas swojej misji na Ukrainie, w Odessie, założył Messianic Jewish Bible Institute. MJBI szkoli liderów służby mesjańskiej i stara się przekazywać kościołom Boże serce dla narodu Żydowskiego.

Nic Lesmeister jest Prezydentem Messianic Jewish Bible Institute. MJBI to międzynarodowa służba obecna w 9 krajach, której siedziba główna znajduje się w Dallas w Stanach Zjednoczonych. Przed dołączeniem do MJBI, Nic był przedsiębiorcą w sektorze finansowym. Z pasją wspiera młodych przedsiębiorców, którzy wykorzystują swoje talenty i zasoby, by błogosławić Izrael i naród Żydowski na całym świecie. Nic jest zaangażowany w działanie wielu organizacji pozarządowych oraz jest członkiem Rady kościoła Soma w Tyler w Texasie.

 

Valentin i Tatiana Sviontek w 1989 roku nie otrzymali zgody na zamieszkanie w Izraelu z powodu wiary w Yeshuę. W rezultacie w 1990 roku wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. W 1993 roku Val ukończył Christ for the Nations w Dallas. W 1996 roku wrócili na Ukrainę, gdzie razem z rodziną Wilksów założyli Messianic Jewish Bible Institute w Odessie. Od 2003 roku prowadzą wspólnotę mesjańską “Or ha Mashiah”, która dziś gromadzi około 300 osób.

 

Grzegorz Boboryk z wykształcenia i powołania teolog i biblista, filozof, pastor. Wraz z żoną Anną prowadzą Obszar Uczniostwa w SChP; wykładowca WSTS (hermeneutyka, egzegeza ST, wprowadzenie do ST, język hebrajski, seminarium dyplomowe); konsultant kościelny, redaktor naukowy i tłumacz przekładu ekumenicznego ST w Towarzystwie Biblijnym w Polsce.

 


Конференция Свет Хануки: Израиль, Мессия и Церковь

Суббота, 16 декабря
Время. 9:30 – 19:30

Теологическо – Общественная Высшая Школа (WSTS) ул. Wyborna, Варшава
Христианская община «Пулноц» ул. Elektronowa 10, Варшава

Варшавская Теологическо – Общественная Высшая Школа (WSTS)Мессианский Еврейский Библейский Институт (MJBI) и Христианская община «Пулноц» (SCh Północ) приглашает на конференцию Свет Хануки: Израиль, Мессия и Церковь, которая пройдет в субботу, 16 декабря в Варшавской Теологическо – Общественной Высшей Школе (WSTS), по адресу ул. Wyborna, Варшава.

Программа:

9:00-9:30 | Приветствие, прославление и танцы
9:30-10:30 | Сессия I: Свет Израиля – Ник Лесмейстер, глава MJBI
11:00-12:00 | Сессия II: Свет Мессии – Валентин Свёнтек
12:15-13:15 | Сессия III: Свет Церкви – Ник Лесмейстер
14:30-15:30 | Сессия IV: Мессианская служба в церкви на примере церкви Gateway Church – пастор Уэйн Уилкс
15:45-17:00 | Сектор V: Мессианская Служба в Христианском Объединении «Пулноц» и Мессианский Институт в Теологическо-Общественной Высшей Школе – сессия вопросов и ответов

18.00-19.30 | Вечеря: Ханука и Рождественский ужин: Свет для народов – Пастор Григорий Боборик (на последнюю сессию, объединенную с Рождественским ужином приглашаем в Церковь Христианское Объединение «Пулноц» на ул. Elektronowа 10)

Оплата за конференцию:
30 зл – до 5.12.2017
35 зл – от 6.12.2017
40 зл – в день конференции

Обед:
Во время конференции будет возможность купить обед на месте по цене 15 зл.

Обязательно регистрируйтесь заранее!

Спикеры::


Уэйн Уилкс Млад. является пастором, отвечающим за Мессианскую Службу в Церкви Gateway в США. Будучи молодым пастором, Уэйн получил возможность развиваться под крылом у Роберта Морриса, главного пастора Gateway, в тот момент, когда родилось видиние мессианской службы. В 1996 году был отправлен на миссию, чтобы работать среди евреев за границей. Во время своей миссии на Украине, в Одессе, он основал Мессианский Еврейский Библейский Институт. МЕБИ обучает лидеров мессианской службы и старается показать церквям Божье сердце для еврейского народа.


Ник Лесмейстер является главой Мессианского Еврейского Библейского Института. МЕБИ – это международная служба, находящаяся в 9 странах, главный отдел которой располагается в Далласе в США. Перед тем как Ник присоединился к МЕБИ, он был предпринимателем в финансовом секторе. Он активно поддерживает молодых предпринимателей, которые используют свои таланты и активы, чтобы благословлять Израиль и еврейский народ по всему миру. Ник принимает участие в деятельности множества общественных организаций, а также является членом церковного совета Сома в Тайлере, Техас.


Валентин и Татьяна Свёнтек в 1989 году не получили разрешения на проживание в Израиле из-за веры в Иешуа, поэтому в 1990 году они эмигрировали в США. В 1993 году Валентин окончил Христос для Народов в Далласе. В 1996 году он вернулся в Украину, где вместе с семьей Уилксов стал основателем Мессианского Еврейского Библейского Института в Одессе. С 2003 года они проводят мессианское сообщество “Or ha Mashiah”, которое, на сегодняшний день, состоит из 300 человек.


Грегорий Боборик по образованию и призванию является теологом и библиоведом, философом и пастором. Вместе с женой Анной они занимаются служением Ученичества в ОХ «Пулноц», также он является преподавателем в ТОВШ (WSTS) (по предметам герменевтика, экзегеза ВЗ, введение в ВЗ, еврейский язык, дипломный семинар), церковным консультантом, научным редактором и переводчиком вселенского ВЗ в Библейском Сообществе в Польше.


The Light of Hanukkah: Israel, the Messiah and the Church

Saturday, December 16th
9:30 – 19:30

WSTS, Wyborna Street 20, Warsaw
Christian Fellowship North, Elektronowa Street 10, Warsaw

The College of Theological and Social Studies (WSTS) in Warsaw, Messianic Jewish Bible Institute and Christian Fellowship North are honoured to invite you to the conference The Light of Hanukkah: Israel, the Messiah and the Church, that will be held on Saturday, December 16th in the College of Theological and Social Studies at Wyborna Street 20 in Warsaw.

PROGRAM:

9:00-9:30 | Opening of the conference, worship and traditional dances
9:30-10:30 | Session I: The Light of Israel – Nic Lesmeister, president of MJBI
11:00-12:00 | Session II: The Light of the Messiah  – Rabbi Valentin Sviontek
12:15-13:15 | Session III: The Light of the Church – Nic Lesmeister
14:30-15:30 | Session IV: Messianic ministry in the church: a case study of Gateway Church – pastor Wayne Wilks
15:45-17:00 | Session V: Messianic ministry and the Messianic Institute at WSTS – FAQ panel

18.00-19.30 | Evening Worship in Christian Fellowship North: Hanukkah and Christmas: Lighting the Way for the Nations – pastor Grzegorz Boboryk (this last session will be held in Christian Fellowship North at Elektronowa Street 10)

Conference fee:
PLN 30 – till 5.12. 2017
PLN 35 – till 6.12.2017
PLN 40 – on the conference day

Lunch:
Lunch will be available for PLN 15. There are also several restaurants (‚Chinka’, McDonald’s, pizza) and grocery’s (Biedronka).

Please register first!

SPEAKERS:


Wayne Wilks Jr. is the Executive Pastor of Jewish Ministries at Gateway Church. He had the privilege of growing up in ministry with Pastor Robert Morris (Founding Senior Pastor of Gateway Church) at Shady Grove Church during the time that the “to the Jew first” conviction emerged from their Bible study. In 1996, the eldership sent him out as their first elder to serve overseas „to the Jew first”. Working with several ministries and congregations, Wayne pioneered the Messianic Jewish Bible Institute (MJBI) in Odessa, Ukraine, and serves now as President Emeritus. The MJBI trains leaders for Messianic ministry and helps educate the Church on God’s heart for the Jewish people.


Nic Lesmeister is the President & CEO of the Messianic Jewish Bible Institute. MJBI is global ministry active in 9 countries, with a home office in Dallas/Fort Worth, Texas. Before MJBI, Nic was an entrepreneur who bought, developed and sold many companies in the finance and consulting sectors. He has a passion to see young entrepreneurs to use their time, talent, and treasure to bless Israel and Jewish people around the world. Nic serves on the boards of three global Jewish ministries, two other global non-profit organizations, and as an overseeing elder of Soma Church in Tyler, Texas.


Valentin and Tatiana Sviontek In 1989 while immigrating to Israel were preventing by Israel do to their belief in Yeshua, It made possible to come to the USA for permanent residence in 1990. Graduated from Christ for the Nations in Dallas, TX in 1993 and working on his Masters of Pastoral Ministry at the Odessa Baptist Seminary, expected to graduate in 2018. Moved to Ukraine in 1996 with the Wilks family to begin the Messianic Jewish Bible Institute in Odessa. From 1999-2016 head of the MJBI Institute. Since 2003,  founded the Messianic congregation «Or ha Mashiah» in Odessa which today runs up to 300 people.


Grzegorz Boboryk – theologian and Bible scholar, philosopher, pastor. Together with his wife, Anna they lead the Discipleship Area in the Christian Fellowship North in Warsaw. Lecturer of the WSTS (hermeneutics, exegesis of the Old Testament, introduction to the Old Testament, Hebrew, diploma seminar), church consultant, editor and translator of the ecumenical translation of the Old Testament in the Bible Society in Poland.