Jan Mironczuk – doktorem habilitowanym!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że naszemu wykładowcy dr. Janowi Mironczukowi 17 marca 2016 roku przed Komisją Habilitacyjną składającą się z 7 osób (m.in. recenzenci: ks. prof. Andrzej Kopiczko – UWM, prof. Tadeusz Stegner – UG, prof. Jarosław Kłaczkow – UMK) nadano stopień doktora habilitowanego. Komisja jednogłośnie pozytywnie oceniła dorobek naukowy, w tym pracę habilitacyjną „Ruch ewangeliczny na Białostocczyźnie w XX wieku”. 19 kwietnia Rada Naukowa Wydziału Humanistycznego UWM również jednogłośnie uchwaliła nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, specjalność: historia Polski i powszechna XX w.

Gratulujemy!

Book your tickets