Pedagogika religii i etyka

Rodzaj studiów: Studia licencjackie
Nazwa specjalizacji:         Pedagogika religii i etyka (skrót LR)
Tryb studiów: Studia stacjonarne i niestacjonarne
Opis studiów: Celem studiów jest przygotowanie studentów do zdobycia kwalifikacji pedagogicznych i kierunkowych (przedmiotowych) niezbędnych do nauczania religii i etyki w szkole (religii także w pozaszkolnym punkcie katechetycznym).

Absolwenci studiów teologicznych ze specjalnością: Pedagogika Religii z Etyką uzyskają teoretyczne i praktyczne przygotowanie do nauczania religii w ramach systemu oświaty. Dodatkowo, absolwenci tej specjalizacji będą mogli nauczać etyki na poziomie szkole podstawowej.

W ramach tej specjalizacji włącza się dodatkowo zadania związane z dokształcaniem nauczycieli w obszarach:

• edukacja chrześcijańska (dla zainteresowanych nauczaniem w przedszkolach i szkołach chrześcijańskich);

• problemy wychowania (w tym wychowanie w obliczu współczesnych zagrożeń).

Program studiów:

 

Program studiów złożony jest z dwóch głównych modułów:

I. Podstawowego (65% programu), w skład którego wchodzą przedmioty realizowane przez wszystkich studentów studiów licencjackich, niezależnie od specjalizacji, takie jak: Wstęp do Starego Testamentu, Wstęp do Nowego Testamentu, Teologia Historii zbawienia, Język grecki, Egzegeza Starego Testamentu, Egzegeza Nowego Testamentu, Teologia Starego Testamentu, Teologia Nowego Testamentu, Logika i teoria poznania, Metodologia pracy naukowej, Historia filozofii, Historia Kościoła, Wstęp do teologii protestanckiej, Dogmatyka, Etyka filozoficzna, Etyka teologiczna, Hermeneutyka, Duszpasterstwo ogólne, Homiletyka, Liturgika, Podstawy pedagogiki religii, Prawo wyznaniowe.

II. Specjalizacyjnego (35% programu), w którego skład wchodzą przedmioty pogłębiające zagadnienia biblijne i pastoralne.

Przedmioty specjalizacyjne:

 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Komunikacja interpersonalna (metodyka oddziaływań interpersonalnych, pedagogika dialogu i mediacji, komunikacja społeczna)
 • Podstawy pedagogiki dla nauczycieli
 • Pedagogika etapów edukacyjnych
 • Historia wychowania
 • Socterapeutyczne metody pracy z dzieckiem
 • Psychologia rozwoju człowieka (łącznie z andragogiką i gerontologią)
 • Psychologia etapów edukacyjnych
 • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole/
 • Oligokatecheza
 • Podstawy dydaktyki etyki i  religii
 • Metodyka nauczania etyki
 • Katechetyka szczegółowa
 • Wprowadzenie do etyki ogólnej
 • Wprowadzenie do etyki wychowania
 • Wprowadzenie do etyki teologicznej
 • Wprowadzenie do bioetyki
 • Film w pracy nauczyciela etyki i religii
 • Etyka zawodowa nauczyciela
 • Antropologia filozoficzna
 • Socjologia moralności
 • Warsztaty z katechetyki szczegółowej
 • Warsztaty z etyki
 • Duszpasterstwo młodzieży
Uprawnienia (kwalifikacje): Absolwent otrzymuje tytuł licencjata teologii w zakresie pedagogiki religii z etyką, umożliwiający kontynuowanie kształcenia na 2-letnich uzupełniających studiach magisterskich w uczelniach państwowych i prywatnych.
Forma zakończenia: Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych jest: 1. pozytywne zaliczenie przedmiotów określonych kierunkiem studiów, 2. odbycie praktyk studenckich, 3. napisanie pracy licencjackiej, 4. zdanie egzaminu licencjackiego.
Termin rozpoczęcia studiów: 13 października 2018 r.
Termin zakończenia studiów: Termin zostanie podany w niedalekiej przyszłości.
Czas trwania (w semestrach lub zjazdach): 6 semestrów

W trybie niestacjonarnym studia realizowane są podczas 12 zjazdów w każdym roku studiów oraz w systemie e-learningowym. Zjazdy rozpoczynają się w sobotę o godz. 7:30 a kończą w niedzielę o godz. 15:30.

Terminy zjazdów:
Koszt:
Zasady rekrutacji, w tym określenie dokumentów i dat: 1. Należy złożyć w Dziekanacie:

– Podanie o przyjęcie na studia

– Świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia wyższej uczelni (oryginał lub odpis) oraz kopia świadectwa (dyplomu)

– 4 zdjęcia legitymacyjne (3,5×4,5 cm; wycięte; podpisane)

– Kserokopia dowodu osobistego

– Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – 85 zł

– Deklaracja płatności

2. Należy także odbyć rozmowę kwalifikacyjną (4 lipca lub 12 września)

Skorzystaj z e-rekrutacji: http://wst.kei.pl/wsts/skladanie-dokumentow-na-studia/

Book your tickets