Poradnictwo i profilaktyka społeczna

Rodzaj studiów: Studia licencjackie
Nazwa specjalizacji:         Poradnictwo i profilaktyka społeczna (skrót LP)
Tryb studiów: Studia stacjonarne i niestacjonarne
Opis studiów: Celem studiów w zakresie poradnictwa i profilaktyki społecznej jest przygotowanie studentów do pracy w charakterze duszpasterzy, doradców rodzinnych, pracowników ośrodków opiekuńczych, terapeutycznych (praca z osobami uzależnionymi) i pomocy socjalnej. Student poznaje problemy społeczne, dostrzegane z perspektywy całości systemowej i poszczególnych jednostek, a także prawne zależności funkcjonowania instytucji publicznych.

Absolwent może ubiegać się o pracę m.in. w placówkach pomocy, opieki społecznej i pożytku publicznego. Absolwent jest również merytorycznie przygotowany do niesienia doraźnej pomocy i dalszego ukierunkowywania ludzi znajdujących się w różnego rodzaju kryzysach życiowych.

Program studiów:

 

Program studiów złożony jest z dwóch głównych modułów:

I. Podstawowego (65% programu), w skład którego wchodzą przedmioty realizowane przez wszystkich studentów studiów licencjackich, niezależnie od specjalizacji, takie jak: Wstęp do Starego Testamentu, Wstęp do Nowego Testamentu, Teologia Historii zbawienia, Język grecki, Egzegeza Starego Testamentu, Egzegeza Nowego Testamentu, Teologia Starego Testamentu, Teologia Nowego Testamentu, Logika i teoria poznania, Metodologia pracy naukowej, Historia filozofii, Historia Kościoła, Wstęp do teologii protestanckiej, Dogmatyka, Etyka filozoficzna, Etyka teologiczna, Hermeneutyka, Duszpasterstwo ogólne, Homiletyka, Liturgika, Podstawy pedagogiki religii, Prawo wyznaniowe.

II. Specjalizacyjnego (35% programu), w którego skład wchodzą przedmioty pogłębiające zagadnienia biblijne i pastoralne.

Przedmioty specjalizacyjne:

 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Teoria i metodyka pracy socjalnej
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Ustawodawstwo społeczne
 • Teologia społeczna
 • Profilaktyka społeczna
 • Promocja i profilaktyka zdrowia
 • Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego
 • Psychologia osobowości
 • Komunikacja interpersonalna
 • Interwencja kryzysowa
 • Diagnostyka i terapia problemów rodzinnych
 • Działalność pożytku publicznego i wolontariat
 • Poradnictwo chrześcijańskie
 • Mediacje i rozwiązywanie konfliktów
 • Zaburzenia przystosowania społecznego
 • Wybrane zagadnienia polityki społecznej
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Praca socjalna z wybranymi kategoriami wspomaganych
 • Programy przeciwdziałania uzależnieniom
 • Duszpasterstwo więzienne
 • Praca z rodziną
 • Przemoc w rodzinie
 •  Promocja zatrudnienia, instytucje rynku pracy i zatrudnienie socjalne
Uprawnienia (kwalifikacje): Absolwent otrzymuje dyplom licencjata teologii w zakresie poradnictwa i profilaktyki społecznej, umożliwiający kontynuowanie kształcenia na 2-letnich uzupełniających studiach magisterskich w uczelniach państwowych i prywatnych.
Forma zakończenia: Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych jest: 1. pozytywne zaliczenie przedmiotów określonych kierunkiem studiów, 2. odbycie praktyk studenckich, 3. napisanie pracy licencjackiej, 4. zdanie egzaminu licencjackiego.
Termin rozpoczęcia studiów: 13 października 2018 r.
Termin zakończenia studiów: 30 września 2021 r.
Czas trwania (w semestrach lub zjazdach): 6 semestrów

W trybie niestacjonarnym studia realizowane są podczas 12 zjazdów w każdym roku studiów oraz w systemie e-learningowym. Zjazdy rozpoczynają się w sobotę o godz. 7:30 a kończą w niedzielę o godz. 15:30.

Terminy zjazdów:
Koszt:
Zasady rekrutacji, w tym określenie dokumentów i dat: 1. Należy złożyć w Dziekanacie:

– Podanie o przyjęcie na studia

– Świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia wyższej uczelni (oryginał lub odpis) oraz kopia świadectwa (dyplomu)

– 4 zdjęcia legitymacyjne (3,5×4,5 cm; wycięte; podpisane)

– Kserokopia dowodu osobistego

– Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – 85 zł

– Deklaracja płatności

2. Należy także odbyć rozmowę kwalifikacyjną (4 lipca lub 12 września)

Skorzystaj z e-rekrutacji: http://wst.kei.pl/wsts/skladanie-dokumentow-na-studia/

Ulotka_PiPS_mala

pobierz

Book your tickets