Poradnictwo i terapia osób uzależnionych

Rodzaj studiów: Studia podyplomowe

Kurs

Nazwa studiów/kierunku/specjalizacji: Poradnictwo i Terapia Osób Uzależnionych (skrót PU, KPU)

 

Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Opis studiów: Celem studiów jest nabycie zaawansowanych umiejętności w pracy z osobami uzależnionymi w pierwszym kontakcie oraz w dalszej pracy motywującej i opiekuńczej. Studenci nabywają wiedzę z zakresu terapii uzależnień oraz praktyczne umiejętności prowadzenia poradnictwa dla osób dotkniętych bezpośrednio oraz pośrednio problemem uzależnienia.
Program studiów:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program studiów obejmuje:

·         zajęcia dydaktyczne w WSTS (wykłady, ćwiczenia, warsztaty)

·         praktyki zawodowe (możliwość odbycia praktyk w chrześcijańskich placówkach za granicą)

·         trening rozwoju osobistego „Przełomy Życia” w liczbie 50h

Przedmioty

·         Koncepcje psychologicznych mechanizmów uzależnienia

·         Znaczenie interwencji kościoła dla uzależnionych i ich rodzin

·         Specyfika uzależnień behawioralnych i zaburzeń odżywiania

·         Charakterystyka środków psychoaktywnych

·         Interwencja kryzysowa w uzależnieniach

·         Współuzależnienie

·         Praca z rodziną i przemoc domowa

·         Diagnoza problemowa

·         Koncepcje leczenia uzależnień

·         Strategia i procedury pracy nad wybranymi problemami emocjonalnymi

·         Wprowadzenie do uzdrowienia wewnętrznego

·         Metody zapobiegania nawrotom

·         Profilaktyka uzależnień

·         Trening rozwoju osobistego

·         Praca z osadzonymi i opieka postpenitencjarna

·         Podstawy poradnictwa

·         Leczenie substytucyjne

·         Praca z osadzonymi i opieka penitencjarna

Uprawnienia (kwalifikacje): Absolwent jest przygotowany do: prowadzenia profilaktyki uzależnień, pracy w punktach konsultacyjnych, prowadzenia grup wsparcia, motywacyjnych i terapeutycznych, pracy w chrześcijańskich projektach pomocowych adresowanych do osób uzależnionych i ich rodzin, pracy w placówkach stacjonarnych i ambulatoryjnych, poradniach i ośrodkach rehabilitacyjnych oraz reintegracyjnych.  Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych lub świadectwo ukończenia kursu w zakresie Poradnictwa i terapii osób uzależnionych.
Forma zakończenia: Zaliczenie przedmiotów wchodzących w zakres studiów, zaliczenie praktyk, praca dyplomowa.
Termin rozpoczęcia studiów: Październik 2018
Termin zakończenia studiów: Październik 2019
Czas trwania (w semestrach lub zjazdach): 2 semestry
Terminy zjazdów
Koszt:
Zasady rekrutacji, w tym określenie dokumentów i dat: 1. Należy złożyć w Dziekanacie:

a. dot. rekrutacji na studia podyplomowe:

– Podanie o przyjęcie na studia

– Dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis) oraz kopia dyplomu

– 1 zdjęcie legitymacyjne (3,5×4,5 cm; wycięte; podpisane)

– Kserokopia dowodu osobistego

– Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – 85 zł

– Deklaracja płatności

b. dot. rekrutacji na kurs:

– Podanie o przyjęcie na studia

– Świadectwa ukończonych szkół i kursów (oryginały lub odpisy) oraz kopie świadectw

– 1 zdjęcie legitymacyjne (3,5×4,5 cm; wycięte; podpisane)

– Kserokopia dowodu osobistego

– Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – 85 zł

– Deklaracja płatności

Skorzystaj z e-rekrutacji: http://wst.kei.pl/wsts/skladanie-dokumentow-na-studia/

Ulotka_PiTOU_mala

pobierz

Book your tickets