1. Studenci WSTS mają prawo wystąpić do zboru macierzystego z prośbą o dofinansowanie nauki w naszej Uczelni. W wypadku wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej osoby studiujące w systemie dziennym mogą również ubiegać się o stypendium z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauki w WSTS. W minionym roku akademickim z pomocy stypendialnej korzystało ponad 50% studentów.

2. Studenci studiów stacjonarnych, którzy w ostatnim roku akademickim uzyskali średnią ocen powyżej 4.5, otrzymują jednorazowe stypendium naukowe.

3. Studenci WSTS, studiujący jednocześnie na ChAT w ramach współpracy międzyuczelnianej, mogą ubiegać się o stypendium socjalne i naukowe ChAT.