Szkoła Poradnictwa i Terapii Małżeństw

Rodzaj studiów: Studia podyplomowe
Nazwa studiów/kierunku/specjalizacji: Szkoła Poradnictwa i Terapii Małżeństw (skrót PT)
Tryb studiów: Studia niestacjonarne
Opis studiów: Celem Szkoły Poradnictwa i Terapii Małżeństw jest przygotowanie liderów do pracy z małżeństwami, tak aby zapewnić kościołom profesjonalną kadrę mogącą służyć małżeństwom i rodzinom, zarówno w dziedzinie profilaktyki jak i poradnictwa, w zakresie różnego rodzaju problemów małżeńskich.

Studia przeznaczone są dla osób, które pracują lub pragną pracować z małżeństwami w kościele, chcą uzupełnić swoją wiedzę i podnieść kwalifikacje.

Program studiów: I. Blok teologiczny:
1. Małżeństwo i problemy małżeńskie w świetle Biblii.
2. Etyka biblijna dotycząca małżeństwa.II. Blok psychologiczny:
1. Komunikacja w małżeństwie. Rozwiązywanie konfliktów.
2. Różnice osobowościowe w małżeństwie. Postrzeganie i wyrażanie siebie (typy, różnice, dojrzałość).
3. Elementy psychologii rozwojowej – przemiany w życiu człowieka (kryzysy rozwojowe na kolejnych etapach życia jako szansa rozwojowa).
4. Rodzicielstwo – podstawy pedagogiki rozwojowej i wychowawczej (rozwój emocjonalny, poznawczy, religijny, seksualny, zaburzenia rozwojowe).
5. Zaburzenia nerwicowe, afektywne i osobowościowe w pracy terapeutycznej (zaburzenia czynnościowe).III. Blok terapeutyczny:
1. Podstawy psychoterapii- podstawowe pojęcia, kierunki, czynniki leczące w terapii, mechanizmy obronne, wywiad, kontrakt, podstawowe techniki pracy z małżeństwami, zasady komunikacji w terapii, specyfika pracy w kościele.
2. Choroby i zaburzenia psychiczne- specyfika w małżeństwie.
3. terapia systemowa rodzin (struktura rodziny, funkcje, role w rodzinie, modele rodziny, etapy życia małżeńskiego, wzorce rodzinne.
4. Praca z narzeczeństwami- profilaktyka przedmałżeńska.
5. Cechy trwałego małżeństwa-zdrowe zasady funkcjonowania diady małżeńskiej.
6. Specyfika problemów w małżeństwie (małżeństwo z osobą niewierzącą, uzależnioną, DDA, problem bezdzietności, adopcja, poronienia, aborcja, żałoba po śmierci współmałżonka).
7. Seksualność człowieka i jej wpływ na życie małżeńskie (w tym małżeństwo z osobą transseksualna, z przeszłością homoseksualną, z osobą niepełnosprawną).
8. Przekaz pokoleniowy i terapia schematów.
9. Psychologia kliniczna i psychopatologia dzieci i młodzieży: depresje, nerwice, uzależnienia, zaburzenia jedzenia, zaburzenia zachowania, wykorzystanie seksualne).
10. Przemoc w rodzinie-psychiczna, fizyczna, ekonomiczna, seksualna. rozpoznanie, akty prawne, interwencja kryzysowa.
Uprawnienia (kwalifikacje): Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty do spraw rodziny i może prowadzić:
• profesjonalny cykl spotkań przygotowawczych do małżeństw
• mediacje małżeńskie i rodzinne
• uczestniczyć w interwencji kryzysowej w rodzinie
• profilaktykę zachowań dysfunkcyjnych w rodzinie
• doradztwo rodzinne
Zdobyta wiedza kwalifikuje także do pracy w placówkach pomocy i opieki społecznej, poradniach małżeńskich i rodzinnych oraz do prowadzenia asystentury rodziny.
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie poradnictwa i terapii małżeństw.
Forma zakończenia: Zaliczenie przedmiotów wchodzących w zakres studiów, zaliczenie praktyk.
Termin rozpoczęcia studiów: październik 2020
Termin zakończenia studiów: czerwiec 2021
Czas trwania (w semestrach lub zjazdach): 2 semestry
Terminy zjazdów
Koszt:
Zasady rekrutacji, w tym określenie dokumentów i dat: 1. Należy złożyć w Dziekanacie:

– Podanie o przyjęcie na studia

– Dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis) oraz kopia dyplomu

– 1 zdjęcie legitymacyjne (3,5×4,5 cm; wycięte; podpisane)

– Kserokopia dowodu osobistego

– Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – 85 zł

– Deklaracja płatności

Skorzystaj z e-rekrutacji: https://studia.wsts.edu.pl/aplikowanie/studia_podyplomowe

ulotki_podyplomowe_poradnictwo_malzenstw_druk

pobierz

Book your tickets