Teologia biblijna i pastoralna

Rodzaj studiów: Studia licencjackie
Nazwa specjalizacji:         Teologia biblijna i pastoralna  (skrót LT)
Tryb studiów: Studia stacjonarne i niestacjonarne
Opis studiów: Celem studiów jest przygotowanie studentów do służby w charakterze pastorów, kaznodziejów, ewangelistów, duszpasterzy oraz pogłębienie wiedzy biblijnej i teologicznej. W ramach programu studenci zdobywają kompetencje w zakresie języków biblijnych, pozwalających na egzegezę tekstu Starego i Nowego Testamentu na poziomie podstawowym oraz zrozumienie głównych tematów Starego i Nowego Testamentu w ich historycznym i kulturowym kontekście. Zapoznają się również z historycznym rozwojem i współczesnymi sformułowaniami treści wiary chrześcijańskiej. Program ma na celu także zdobycie formacji duchowej, służącej ciągłemu pogłębianiu Chrystusowej dojrzałości i rozumieniu wyzwań, przed jakimi stoi współczesny Kościół.
Program studiów:

 

Program studiów złożony jest z dwóch głównych modułów:I. Podstawowego (65% programu), w skład którego wchodzą przedmioty realizowane przez wszystkich studentów studiów licencjackich, niezależnie od specjalizacji, takie jak: Wstęp do Starego Testamentu, Wstęp do Nowego Testamentu, Teologia Historii zbawienia, Język grecki, Egzegeza Starego Testamentu, Egzegeza Nowego Testamentu, Teologia Starego Testamentu, Teologia Nowego Testamentu, Logika i teoria poznania, Metodologia pracy naukowej, Historia filozofii, Historia Kościoła, Wstęp do teologii protestanckiej, Dogmatyka, Etyka filozoficzna, Etyka teologiczna, Hermeneutyka, Duszpasterstwo ogólne, Homiletyka, Liturgika, Podstawy pedagogiki religii, Prawo wyznaniowe.

II. Specjalizacyjnego (35% programu), w którego skład wchodzą przedmioty pogłębiające zagadnienia biblijne i pastoralne.

Przedmioty specjalizacyjne:

 • J. hebrajski
 • J. grecki
 • Ekumenizm
 • Wiedza o Kościołach
 • Wystąpienia publiczne
 • Historia pentekostalizmu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zdrowie i higiena psychiczna lidera
 • Chrześcijańskie przywództwo
 • Apologetyka
 • Mediacje i rozwiązywanie konfliktów
 • Ewangelizacja i uczniostwo
 • Formy organizacyjne współczesnego Kościoła
 • Pentekostalizm w Ameryce Łacińskiej
 • Misja i zakładanie zborów
 • Duchowość pentekostalna
 • Rozwój Kościoła i zarządzanie zmianą/
 • Teologia społeczna
 • Teologia życia duchowego
 • Zarządzanie finansami w Kościele
 • Teologia kultury
 • Katechetyka
 • Tożsamość ewangelikalna
 • Duszpasterstwo młodzieży
 • Coaching i mentoring
Uprawnienia (kwalifikacje): Absolwent otrzymuje dyplom licencjata teologii w zakresie teologii biblijnej i pastoralnej, umożliwiający kontynuowanie kształcenia na 2-letnich uzupełniających studiach magisterskich w uczelniach państwowych i prywatnych.
Forma zakończenia: Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych jest: 1. pozytywne zaliczenie przedmiotów określonych kierunkiem studiów, 2. odbycie praktyk studenckich, 3. napisanie pracy licencjackiej, 4. zdanie egzaminu licencjackiego.
Termin rozpoczęcia studiów: 13 października 2018 r.
Termin zakończenia studiów: 30 września 2021 r.
Czas trwania (w semestrach lub zjazdach): 6 semestrów

W trybie niestacjonarnym studia realizowane są podczas 12 zjazdów w każdym roku studiów oraz w systemie e-learningowym. Zjazdy rozpoczynają się w sobotę o godz. 7:30 a kończą w niedzielę o godz. 15:30.

Terminy zjazdów
Koszt:
Zasady rekrutacji, w tym określenie dokumentów i dat: 1. Należy złożyć w Dziekanacie:- Podanie o przyjęcie na studia

– Świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia wyższej uczelni (oryginał lub odpis) oraz kopia świadectwa (dyplomu)

– 4 zdjęcia legitymacyjne (3,5×4,5 cm; wycięte; podpisane)

– Kserokopia dowodu osobistego

– Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – 85 zł

– Deklaracja płatności

2. Należy także odbyć rozmowę kwalifikacyjną (4 lipca lub 12 września)

Skorzystaj z e-rekrutacji: http://wst.kei.pl/wsts/skladanie-dokumentow-na-studia/

Book your tickets