Wprowadzenie do nauki o Biblii, doktryny i praktyki ruchu zielonoświątkowego

Książka w swym zamyśle przeznaczona jest dla Czytelników, którzy są zainteresowani:

  • pogłębianiem wiedzy teologicznej i biblijnej; stąd też obecność wielu tematów z zakresu nauki o Biblii oraz charakterystyki poszczególnych części Starego i Nowego Testamentu; nieodzowna też jest obecność najważniejszych tematów o charakterze doktrynalnym: nauka o Bogu, o człowieku i jego kondycji duchowej, jak też nauka o najwspanialszym planie Bożym dla ludzkości – jej zbawieniu;
  • poszerzaniem horyzontów biblijnych z zakresu wiedzy historycznej i geograficznej; z pewnością przydatne okażą się w tym celu tematy nawiązujące do geografii Palestyny, dziejów ludów odgrywających istotną rolę w czasach, gdy spisywana była Biblia (w tym najważniejszego spośród tych ludów – tj. Narodu Wybranego, czyli Izraela), czy też religijnego wymiaru życia narodu izraelskiego;
  • odkrywaniem swej tożsamości konfesyjnej w ramach Kościoła Zielonoświątkowego; pomóc w tym mogą tematy dotyczące Ducha Świętego i Jego roli w życiu Kościoła jak też każdego wierzącego (na co zawsze zielonoświątkowcy kładli wyraźny akcent), tematy odnoszące się do historii, nauki oraz zasad, jakimi kieruje się Kościół Zielonoświątkowy, wreszcie tematy omawiające dwa ustanowienia Chrystusowe, które doświadczane są w kontekście życia Kościoła;
  • wprowadzaniem w swe życie zasad biblijnych; pula tematów omawiających egzystencjalny wymiar życia chrześcijanina stanowi okazję do bliższego przyjrzenia się problemom, z jakimi niejednokrotnie przychodzi się zmagać każdemu z naśladowców Chrystusa

Redakcja żywi nadzieję, że książka będzie przydatna nie tylko w trakcie osobistej lektury (która może dopomóc usystematyzować wiedzę biblijną i określić własne przekonania teologiczne Czytelnika, oparte na Słowie Bożym), ale też podczas omawiania zawartych w niej tematów na spotkaniach grup biblijnych bądź domowych. Jeśli okaże się, że lektura tej książki dla wielu Czytelników będzie też interesującą przygodą intelektualną, nie pozbawioną jednak wymiaru duchowego i egzystencjalnego, to satysfakcja i radość każdego z Autorów będzie pełna.

…………………………………………………………………………………………………
Format A5 – Twarda oprawa – kolor – 560 stron.
Cena – razem z kosztem przesyłki – za jedną sztukę: 65 zł, przy zakupie powyżej 5 szt. – koszt książki – 50zł
Zamówienia można składać w Warszawskim Seminarium Teologicznym
Wpłata na konto bankowe z dopiskiem: Książka – „Wprowadzenie do nauki…”
PEKAO SA VI O/Warszawa
04 1240 1082 1111 0000 0427 9110
Warszawskie Seminarium Teologiczne
ul. Wyborna 20, 03-573 Warszawa
tel. 022-679-72-41 /sekretariat/; e-mail: wst@webmedia.pl; www.wst.edu.pl

  Autor: Elżbieta Bednarz

Book your tickets