Zarządzanie zasobami ludzkimi i komunikacja społeczna

Rodzaj studiów: Studia licencjackie
Nazwa specjalizacji:         Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Komunikacja Społeczna  (skrót LZ)
Tryb studiów: Studia stacjonarne i niestacjonarne
Opis studiów: Celem studiów jest wyposażenie pracowników Kościoła oraz liderów poszczególnych służb w wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwijania swojego powołania w nowoczesny i efektywny sposób oraz do kierowania, motywowania i rozwijania kolejnych pracowników zaangażowanych w służbę. Program studiów oparty jest na współczesnej wiedzy z zakresu zarządzania i przygotowuje do pełnienia managerskich funkcji również w organizacjach biznesowych, szczególnie w działach związanych z ZZL – działy personalne, firmy szkoleniowe, agencje rekrutacyjne, obsługa klienta.
Program studiów:

 

Program studiów złożony jest z dwóch głównych modułów:

I. Podstawowego (65% programu), w skład którego wchodzą przedmioty realizowane przez wszystkich studentów studiów licencjackich, niezależnie od specjalizacji, takie jak: Wstęp do Starego Testamentu, Wstęp do Nowego Testamentu, Teologia Historii zbawienia, Język grecki, Egzegeza Starego Testamentu, Egzegeza Nowego Testamentu, Teologia Starego Testamentu, Teologia Nowego Testamentu, Logika i teoria poznania, Metodologia pracy naukowej, Historia filozofii, Historia Kościoła, Wstęp do teologii protestanckiej, Dogmatyka, Etyka filozoficzna, Etyka teologiczna, Hermeneutyka, Duszpasterstwo ogólne, Homiletyka, Liturgika, Podstawy pedagogiki religii, Prawo wyznaniowe.

II. Specjalizacyjnego (35% programu), w którego skład wchodzą przedmioty przygotowujące zarówno do pracy w Kościele jak i w organizacjach biznesowych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Przedmioty specjalizacyjne:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Coaching i mentoring
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Psychologia zachowań ludzkich
 • Zarządzanie organizacją
 • Wystąpienia publiczne
 • Przywództwo
 • Etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Planowanie, rekrutacja i zwalnianie pracowników
 • Zarządzanie projektami
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja wizualna
 • Motywowanie, ocenianie i wynagradzanie pracowników
 • Przygotowywanie i realizacja programów szkoleniowych
 • Strategie Public Relations
 • Marketing i promocja
 • Statystyka
 • Metodologia badań społecznych
 • Prawo pracy
 • Kreowanie kultury organizacyjnej
 • Zarządzanie kompetencjami i talentami
Uprawnienia (kwalifikacje): Absolwent otrzymuje dyplom licencjata teologii w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i komunikacji społecznej , umożliwiający kontynuowanie kształcenia na 2-letnich uzupełniających studiach magisterskich w uczelniach państwowych i prywatnych.
Forma zakończenia: Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych jest: 1. pozytywne zaliczenie przedmiotów określonych kierunkiem studiów, 2. odbycie praktyk studenckich, 3. napisanie pracy licencjackiej, 4. zdanie egzaminu licencjackiego.
Inne informacje: Program studiów przygotowuje do pracy zarówno w Kościele i jego agendach jak i w organizacjach biznesowych w działach HR odpowiedzialnych za rekrutację, selekcję oraz szkolenia pracowników.

Po studiach można uzyskać zatrudnienie w agencjach doradztwa personalnego, firmach szkoleniowych oraz w działach personalnych.

Termin rozpoczęcia studiów: 13 października 2018 r.
Termin zakończenia studiów: 30 września 2021 r.
Czas trwania: 6 semestrów

W trybie niestacjonarnym studia realizowane są podczas 12 zjazdów w każdym roku studiów oraz w systemie e-learningowym. Zjazdy rozpoczynają się w sobotę o godz. 7:30 a kończą w niedzielę o godz. 15:30.

Terminy zjazdów:
Koszt:
Zasady rekrutacji, w tym określenie dokumentów i dat: 1. Należy złożyć w Dziekanacie:

– Podanie o przyjęcie na studia

– Świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia wyższej uczelni (oryginał lub odpis) oraz kopia świadectwa (dyplomu)

– 4 zdjęcia legitymacyjne (3,5×4,5 cm; wycięte; podpisane)

– Kserokopia dowodu osobistego

– Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – 85 zł

– Deklaracja płatności

2. Należy także odbyć rozmowę kwalifikacyjną (4 lipca lub 12 września)

Skorzystaj z e-rekrutacji: http://wst.kei.pl/wsts/skladanie-dokumentow-na-studia/

Book your tickets